Digilopment

Nová digitálna multidoménová platforma, s vysokým výkonom a odladeným enginom, pre maximálny výkon. Poporujeme klientov so svojími vlastnými developermi, ideálna je skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním.

Learn more »

Multidoménová platforma

Naša aplikácia funguje tak, že je možné vytvoriť nový web, napríklad skopírovaním existujúceho. Následne je možné priradiť rôznu doménu na danú aplikáciu.

View details »

Multijazyková platforma

Podporujeme neobmedzený počet jazykových mutáci pre klienta napríklad v angličtine, nemečine a napríklad v poľštine.

Jednotlivé mutácie môžu byť na subdoména sk.domain.com alebo pl.domain.com
alebo domain.com/sk alebo domain.com/pl

View details »

Autoloader

Dnt autoloader je typický štandardizovaný autoload, ktorý na základe requestu z url najprv načíta abstract class na získanie dát pre daného clienta (systemového vendora) (pre danú doménu) , potom načíta konfiguračné súbory clienta (systemového vendora), z nich sa načíta modul a modul načíta pluginy. V poslednom rade môže prebehnúť inicializácia cez metódu init() a spustenie cez metódu run()

View details »

Globálne moduly

Sú to moduly, ktoré majú definovanú genericku funkcionalitu. Napríklad autoredirect, static redirect, alebo rpc modul

Jednotlivé moduly je možné preťažiť vždy v lokálnom module.

View details »

Lokálne moduly pre clienta (systemového vendora)

Lokálnym modulom sa myslí zväčša nejaká už samotná stránka na webe. Táto stránka môže byť nejakým listingom, alebo detailom článku, homepage-ou etc.
Každý modul má svoje meta parametre, ktoré je možné nastavovať v databáze, programátor ich vie jednoducho registrovať

View details »

Pluginy pre Moduly

Každý modul môže mať 1 a viac pluginov. Každý plugin má vlastnú triedu a jeho vstupom sú vždy všetky dáta z modulu a z konfiguračného .shell súboru.
Pluginom sa môže rozumieť napríklad related články na webe, komentáre, rsp. hoc aká entita, ktorá je v rámci modulu. Jeden modul je možné použiť neobmedzene veľa krát v rámci modulu

View details »

.shell config

.shell konfig je súbor, ktorý sa nachádza v lokálnom module a definuje odkiaľ sa daný plugin pre modul ťahá, či je lokálny alebo globálny. Ako dlho má byť cachovaný, aké má mať daný plugin konfiguračné properties napríklad počet článkov. Tieto údaje taktiež môžu byť definované v meta parametroch konkrétneho modulu.

View details »

Admin

Na základe generických konvecii je možné elegante pracovať v admine s rôznymi metadátami a tak veľmi jednoducho naprogramovať používateľsky konfigurovateľné prostredie pre klienta

View details »

Admin moduly

Article knižnica, Image knižnica, Video knižnica, Zbieranie a spracovávanie formulárových dát, odosielanie newslettrov, správa užívateľov, správa prekladov a domén. Spravovanie všetkých naprogramovaných modulov a pluginov cez metadáta

View details »

Export a Import clienta (systemového vendora)

Celý web je možné exportovať (s fotka, s videami... a databázou) a následne naimportovať na inom hostingu na tej istej platforme. O všetko sa postará autoinštalácia. Stačí uploadnúť vyexportované <>.zip-ko

View details »